Views: 684

آجر 10سوراخه | آجر سوراخدار و نکات اصولی درباره آجرچینی

✅ آجرهای مصرفی باید عاری از ترک خوردگی، شوره زدگی و آلوئک باشد.اجرچینی
✅ آجر را باید زنجاب کرده، بعد مصرف شود.
✅ حداقل تاب فشاری آجرهای دستی kg/cm2 80 و آجرهای ماشینی کم مقاومت kg/cm2 85 و آجر مقاومت متوسط kg/cm2 125 خواهد بود.

✅حداقل ضخامت جداره های دیواری mm8 می باشد.
✅ درصد جذب آب در آجرهای دستی 8% و حداکثر 20% بعد از 24 ساعت خواهد بود. برای آجرهای ماشینی حداقل 8% و حداکثر 17% خواهد بود.

✅ آجر باید کاملا پخته و یکنواخت باشد و در برخورد با یکدیگر صدای زنگ دهد.
✅ آجرهای نسوز باید گرمای 1580 درجه سلسیوس را تحمل کرده و حداقل مقاومت فشاری kg/cm2 160 را تحمل کنند.

✅ آجرهای ماسه آهکی از ترکیب 8حجم ماسه بادی و 1 حجم آهک بدست می آیند. باید تاب فشاری kg/cm2 85 را داشته باشند و حداقل جذب آب آن 8% و حداکثر 20% خواهد بود.

✅ جذب آب آجر باید بین 8 تا 21 درصد باشد.
✅ میزان حداکثر جذب آب آجرهای رسی 30 و بلوک های سفالی 20 درصد وزن آن است.
✅ حداقل میانگین مقاومت فشاری آجرهای ماسه آهکی ممتاز mpa 20 می باشد.

مطلبی مرتبط با این نوشته را اینجا بخوانید!  محاسبه تعداد آجرسفال , تیغه دیواری , آجرنما و انواع آجر در هر مترمربع

✅ حداکثر 20% از آجرهای از نوع ترکدار، کج و معوج و گود و برجسته با انحنای مختصر می توانند در دیوارهای آجری مصرف شوند.
مصرف آجرهای ترکدار مشروط بر اینکه از 20% کل آجر بیشتر نشود بدون اشکال است.

✅ در آجر چینی دیوارهای باربر باید آجرها قبل از اجراء در آب خیس شوند.

✅ سولفاتها از جمله مواد اضافی در آجر هستند که ازدیاد انها در خاک در صورت جذب آب توسط آجر باعث سفیدک و شوره می شود، همچنین اگر مقدار سنگ گچ موجود بیش از 25% وزن خاک آجر باشد در هنگام پخت آجر ایجاد تنش درونی کرده و آجر را می ترکاند.
دارای جسم متراکم و پرمقاومت قابل کاربرد در اعضای باربر بعنوان شناخته می شود.

✅ مصرف تکه آجر (کلوک، سه قد، چارک) در دیوارها در قسمت های درونی و پشت کار مجاز است.
✅ آجرهای ماسه آهکی باید حداقل تحمل 15دوره یخ زدگی را داشته باشند.

✅ نماسازی با که بصورت مجزا و پس از اجرای دیوار پشت کار چیده می شود باید با استفاده از ملات ماسه و سیمان و بکارگیری مفتولهای فلزی به فاصله ی حداکثر cm50 در هر یک از جهات افقی و قائم اجرا شود.

مطلبی مرتبط با این نوشته را اینجا بخوانید!  اجر سفال - انواع و دسته بندی

✔️ مجتمع تولیدی آجر سفال اصفهان

کانال تلگرام مجتمع تولیدی-صنعتی اجرسفال اصفهان

تماس با بخش فروش
نشانی ما روی نقشه