گروه آجرسفال – انواع تیغه سفالی و اجرتیغه

کد فنی کالا مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوگ
۱۱۰۰۱۰ آجرتیغه سه گل ۷ سانتی درجه یک ۷*۱۰*۲۰ سانتیمتر ۰.۹۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۱ آجرسفال ۷ سانتی درجه یک ۷*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۱.۷۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۲ آجرسفال ۱۰ سانتی درجه یک ۱۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۲ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۳ آجرسفال ۱۵ سانتی درجه یک ۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۳ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۴ آجرسفال ۱۰ سانتی درجه دو ۱۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۲ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۵ آجرسفال ۱۵ سانتی درجه دو ۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۳ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۶ آجرسفال عایقدار ۱۵ سانتی درجه یک ۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۳ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۷ آجرسفال ۲۰ سانتی درجه یک ۲۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۴ کیلوگرم دریافت کاتالوگ

گروه بلوک سقفی – انواع بلوک سفالی سقفی

 

کد فنی کالا مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوگ
۱۱۰۱۰۰ بلوک سقفی ۴۰ سانتی ۴۰*۲۵*۲۵ سانتیمتر ۱۰.۸۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۱ بلوک سقفی ۵۰ سانتی ۵۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۱۰.۷۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۲ بلوک سقفی ۵۰ سانتی ۵۰*۲۵*۲۰ سانتیمتر ۱۰.۹۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۳ بلوک سقفی ۵۰ سانتی ۵۰*۳۰*۲۰ سانتیمتر ۱۱ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۴ بلوک سقفی ۶۰ سانتی ۶۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر ۱۱.۵۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ 
۱۱۰۱۰۵ بلوک سقفی ۶۰ سانتی ۶۰*۲۵*۲۰ سانتیمتر ۱۲ کیلوگرم دریافت کاتالوگ

گروه آجر لفتون – اجر ده سوراخ , اجربهمنی , آجر ایتال (زرد/قرمز)


کد فنی کالا مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوگ
۱۱۰۲۰۰ آجرلفتون ۴ سانتی درجه یک زرد ۲۰*۱۰*۴ سانتیمتر ۰.۷۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۱ آجرلفتون ۵ سانتی درجه یک زرد ۱۹*۹*۵ سانتیمتر ۰.۷۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۲ آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه یک زرد ۲۱*۱۰*۵.۵ سانتیمتر ۱.۱۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۳ آجرلفتون ۷ سانتی درجه یک زرد ۲۳*۱۱*۷ سانتیمتر ۱.۷۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۴ آجرلفتون ۸ سانتی درجه یک زرد ۲۴*۱۲*۸ سانتیمتر ۲.۱۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۵ آجرلفتون ۴ سانتی درجه یک قرمزشیل ۲۰*۱۰*۴ سانتیمتر ۰.۹۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۶ آجرلفتون ۵ سانتی درجه یک قرمزشیل ۱۹*۹*۵ سانتیمتر ۱ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۷ آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه یک قرمزشیل ۲۱.۵*۱۰*۵.۵ سانتیمتر ۱.۴۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۸ آجرلفتون ۷ سانتی درجه یک قرمزشیل ۲۳*۱۱*۷ سانتیمتر ۲ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۹ آجرلفتون ۸ سانتی درجه یک قرمزشیل ۲۴*۱۲*۸ سانتیمتر ۲.۴۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۰ آجرلفتون ۵ سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری ۱۹*۹*۵ سانتیمتر ۰.۹۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۱ آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری ۲۱*۱۰*۵.۵ سانتیمتر ۱.۲۰۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۲ آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک ۲۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر ۱.۴۵۰ کیلوگرم دریافت کاتالوگ

گروه آجرنما -آجرنما پلاکی رسی , آجرنما پلاکی شیل , آجر لعابدار


کد فنی کالا مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوگ
۱۱۰۳۰۰ آجرنما پلاک ۴ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۱ آجرنما ال ۴ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۲ آجرنما پلاک ۵ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۳ آجرنما ال ۵ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۴ آجرنما پلاک ۵.۵ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۲*۵.۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۵ آجرنما ال ۵.۵ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۲۲*۵.۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۶ آجرنما پلاک ۶ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۷ آجرنما ال ۶ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۸ آجرنما پلاک ۷ سانتی زرد رسی ۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۹ آجرنما ال ۷ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۰ آجرنما پلاک ۸ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۱ آجرنما ال ۸ سانتی زرد رسی ۱۰*۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۲ آجرنما پلاک ۴ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۳ آجرنما ال ۴ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۴ آجرنما پلاک ۵ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۵ آجرنما ال ۵ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۶ آجرنما پلاک ۵.۵ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۰*۵.۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۷ آجرنما ال ۵.۵ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۲۰*۵.۵ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۸ آجرنما پلاک ۶ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۹ آجرنما ال ۶ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۰ آجرنما پلاک ۷ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۱ آجرنما ال ۷ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۲ آجرنما پلاک ۸ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۳ آجرنما ال ۸ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۴ آجر کف فرش ۲۰ سانتی قرمز شیل ۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۵ آجر کف فرش ۲۰ سانتی زرد رسی ۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۶ آجر کف فرش ۲۰ سانتی گلبهی شیل ۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۷ آجرنما پلاک ۶ سانتی گلبهی شیل ۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۸ آجرنما ال ۶ سانتی گلبهی شیل ۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۹ آجرنما پلاک ۷ سانتی گلبهی شیل ۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۳۰ آجرنما ال ۷ سانتی قرمز شیل ۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر - کیلوگرم دریافت کاتالوگ

گروه آجرنما – اجرنسوز


کد فنی کالا مشخصات کالا ابعاد | سانتیمتر وزن هر عدد | کیلوگرم کاتالوگ
۱۱۰۵۰۰ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۱ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۲ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۳ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۲ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۴ آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره ۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۵ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۲ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۶ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۳ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۷ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۲ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۸ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۴ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۹ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۵ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۰ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۳ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۱ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۶ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۲ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۴ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۳ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ترکیبی ۵ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۴ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ۳ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۵ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۶ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۶ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۷ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۷ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ۴ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۸ آجرنما نسوز پلاک رستیک ترکیبی ۷ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۹ آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره ۲ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۰ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۵ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۱ آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۶ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۲ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۸ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۳ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۹ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۴ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱۰ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۵ آجرنما نسوز پلاک رستیک نامتقارن ادغامی ۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۶ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۸ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۷ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۹ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۸ آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱۱ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۹ آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۱۰ تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری - کیلوگرم دریافت کاتالوگ

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *