گروه آجرسفال – انواع تیغه سفالی و اجرتیغه

کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110010آجرتیغه سه گل 7 سانتی درجه یک7*10*20 سانتیمتر0.900 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110011آجرسفال 7 سانتی درجه یک7*20*20 سانتیمتر1.750 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110012آجرسفال 10 سانتی درجه یک10*20*20 سانتیمتر2 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110013آجرسفال 15 سانتی درجه یک15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110014آجرسفال 10 سانتی درجه دو10*20*20 سانتیمتر2 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110015آجرسفال 15 سانتی درجه دو15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110016آجرسفال عایقدار 15 سانتی درجه یک15*20*20 سانتیمتر3 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110017آجرسفال 20 سانتی درجه یک20*20*20 سانتیمتر4 کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه بلوک سقفی – انواع بلوک سفالی سقفی

 

کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110100بلوک سقفی 40 سانتی40*25*25 سانتیمتر10.800 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110101بلوک سقفی 50 سانتی50*20*20 سانتیمتر10.750 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110102بلوک سقفی 50 سانتی50*25*20 سانتیمتر10.900 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110103بلوک سقفی 50 سانتی50*30*20 سانتیمتر11 کیلوگرمدریافت کاتالوگ
110104بلوک سقفی 60 سانتی60*20*20 سانتیمتر11.550 کیلوگرمدریافت کاتالوگ 
110105بلوک سقفی 60 سانتی60*25*20 سانتیمتر12 کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه آجر لفتون – اجر ده سوراخ , اجربهمنی , آجر ایتال (زرد/قرمز)


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110200آجرلفتون 4 سانتی درجه یک زرد20*10*4 سانتیمتر0.750 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110201آجرلفتون 5 سانتی درجه یک زرد19*9*5 سانتیمتر0.750 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110202آجرلفتون 5.5 سانتی درجه یک زرد21*10*5.5 سانتیمتر1.150 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110203آجرلفتون 7 سانتی درجه یک زرد23*11*7 سانتیمتر1.750 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110204آجرلفتون 8 سانتی درجه یک زرد24*12*8 سانتیمتر2.150 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110205آجرلفتون 4 سانتی درجه یک قرمزشیل20*10*4 سانتیمتر0.950 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110206آجرلفتون 5 سانتی درجه یک قرمزشیل19*9*5 سانتیمتر1 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110207آجرلفتون 5.5 سانتی درجه یک قرمزشیل21.5*10*5.5 سانتیمتر1.400 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110208آجرلفتون 7 سانتی درجه یک قرمزشیل23*11*7 سانتیمتر2 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110209آجرلفتون 8 سانتی درجه یک قرمزشیل24*12*8 سانتیمتر2.400 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110210آجرلفتون 5 سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری19*9*5 سانتیمتر0.950 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110211آجرلفتون 5.5 سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری21*10*5.5 سانتیمتر1.200 کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110212آجرلفتون دوقلو 10سانتی درجه یک20*10*10 سانتیمتر1.450 کیلوگرمدریافتکاتالوگ

گروه آجرنما -آجرنما پلاکی رسی , آجرنما پلاکی شیل , آجر لعابدار


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110300آجرنما پلاک ۴ سانتی زرد رسی2.5*20*4 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110301آجرنما ال ۴ سانتی زرد رسی10*2.5*20*4 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110302آجرنما پلاک 5 سانتی زرد رسی2.5*20*5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110303آجرنما ال 5 سانتی زرد رسی10*2.5*20*5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110304آجرنما پلاک 5.5 سانتی زرد رسی2.5*22*5.5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110305آجرنما ال 5.5 سانتی زرد رسی10*2.5*22*5.5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110306آجرنما پلاک 6 سانتی زرد رسی2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110307آجرنما ال 6 سانتی زرد رسی10*2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110308آجرنما پلاک 7 سانتی زرد رسی2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110309آجرنما ال 7 سانتی زرد رسی10*2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110310آجرنما پلاک 8 سانتی زرد رسی2.5*24*8 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110311آجرنما ال 8 سانتی زرد رسی10*2.5*24*8 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110312آجرنما پلاک 4 سانتی قرمز شیل2.5*20*4 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110313آجرنما ال 4 سانتی قرمز شیل10*2.5*20*4 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110314آجرنما پلاک 5 سانتی قرمز شیل2.5*20*5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110315آجرنما ال 5 سانتی قرمز شیل10*2.5*20*5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110316آجرنما پلاک 5.5 سانتی قرمز شیل2.5*20*5.5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110317آجرنما ال 5.5 سانتی قرمز شیل10*2.5*20*5.5 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110318آجرنما پلاک 6 سانتی قرمز شیل2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110319آجرنما ال 6 سانتی قرمز شیل10*2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110320آجرنما پلاک 7 سانتی قرمز شیل2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110321آجرنما ال 7 سانتی قرمز شیل10*2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110322آجرنما پلاک 8 سانتی قرمز شیل2.5*24*8 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110323آجرنما ال 8 سانتی قرمز شیل10*2.5*24*8 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110324آجر کف فرش 20 سانتی قرمز شیل2.5*20*20 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110325آجر کف فرش 20 سانتی زرد رسی2.5*20*20 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110326آجر کف فرش 20 سانتی گلبهی شیل2.5*20*20 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110327آجرنما پلاک 6 سانتی گلبهی شیل2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110328آجرنما ال 6 سانتی گلبهی شیل10*2.5*24*6 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110329آجرنما پلاک 7 سانتی گلبهی شیل2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110330آجرنما ال 7 سانتی قرمز شیل10*2.5*31*7 سانتیمتر- کیلوگرمدریافتکاتالوگ

گروه آجرنما – اجرنسوز


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
110500آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 1تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110501آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 1تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110502آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی 1تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110503آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی 2تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110504آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره 1تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110505آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 2تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110506آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 3تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110507آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 2تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110508آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی 4تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110509آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی 5تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110510آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 3تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110511آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی 6تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110512آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 4تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110513آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ترکیبی 5تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110514آجرنما نسوز پلاک شطرنجی 3تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110515آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 6تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110516آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 7تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110517آجرنما نسوز پلاک شطرنجی 4تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110518آجرنما نسوز پلاک رستیک ترکیبی 7تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110519آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره 2تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110520آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی 5تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110521آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی 6تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110522آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 8تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110523آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 9تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110524آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 10تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110525آجرنما نسوز پلاک رستیک نامتقارن ادغامی 1تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110526آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 8تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110527آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 9تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110528آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی 11تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ
110529آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی 10تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافتکاتالوگ

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *