گروه آجرسفال – انواع تیغه سفالی و اجرتیغه

کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
۱۱۰۰۱۰آجرتیغه سه گل ۷ سانتی درجه یک۷*۱۰*۲۰ سانتیمتر۰.۹۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۱آجرسفال ۷ سانتی درجه یک۷*۲۰*۲۰ سانتیمتر۱.۷۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۲آجرسفال ۱۰ سانتی درجه یک۱۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر۲ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۳آجرسفال ۱۵ سانتی درجه یک۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر۳ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۴آجرسفال ۱۰ سانتی درجه دو۱۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر۲ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۵آجرسفال ۱۵ سانتی درجه دو۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر۳ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۶آجرسفال عایقدار ۱۵ سانتی درجه یک۱۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر۳ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۰۱۷آجرسفال ۲۰ سانتی درجه یک۲۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر۴ کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه بلوک سقفی – انواع بلوک سفالی سقفی

 

کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
۱۱۰۱۰۰بلوک سقفی ۴۰ سانتی۴۰*۲۵*۲۵ سانتیمتر۱۰.۸۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۱بلوک سقفی ۵۰ سانتی۵۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر۱۰.۷۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۲بلوک سقفی ۵۰ سانتی۵۰*۲۵*۲۰ سانتیمتر۱۰.۹۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۳بلوک سقفی ۵۰ سانتی۵۰*۳۰*۲۰ سانتیمتر۱۱ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۱۰۴بلوک سقفی ۶۰ سانتی۶۰*۲۰*۲۰ سانتیمتر۱۱.۵۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ 
۱۱۰۱۰۵بلوک سقفی ۶۰ سانتی۶۰*۲۵*۲۰ سانتیمتر۱۲ کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه آجر لفتون – اجر ده سوراخ , اجربهمنی , آجر ایتال (زرد/قرمز)


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
۱۱۰۲۰۰آجرلفتون ۴ سانتی درجه یک زرد۲۰*۱۰*۴ سانتیمتر۰.۷۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۱آجرلفتون ۵ سانتی درجه یک زرد۱۹*۹*۵ سانتیمتر۰.۷۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۲آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه یک زرد۲۱*۱۰*۵.۵ سانتیمتر۱.۱۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۳آجرلفتون ۷ سانتی درجه یک زرد۲۳*۱۱*۷ سانتیمتر۱.۷۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۴آجرلفتون ۸ سانتی درجه یک زرد۲۴*۱۲*۸ سانتیمتر۲.۱۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۵آجرلفتون ۴ سانتی درجه یک قرمزشیل۲۰*۱۰*۴ سانتیمتر۰.۹۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۶آجرلفتون ۵ سانتی درجه یک قرمزشیل۱۹*۹*۵ سانتیمتر۱ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۷آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه یک قرمزشیل۲۱.۵*۱۰*۵.۵ سانتیمتر۱.۴۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۸آجرلفتون ۷ سانتی درجه یک قرمزشیل۲۳*۱۱*۷ سانتیمتر۲ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۰۹آجرلفتون ۸ سانتی درجه یک قرمزشیل۲۴*۱۲*۸ سانتیمتر۲.۴۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۰آجرلفتون ۵ سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری۱۹*۹*۵ سانتیمتر۰.۹۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۱آجرلفتون ۵.۵ سانتی درجه دو | آجر قالب کوچک | آجر گری۲۱*۱۰*۵.۵ سانتیمتر۱.۲۰۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۲۱۲آجرلفتون دوقلو ۱۰سانتی درجه یک۲۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر۱.۴۵۰ کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه آجرنما -آجرنما پلاکی رسی , آجرنما پلاکی شیل , آجر لعابدار


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
۱۱۰۳۰۰آجرنما پلاک ۴ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۱آجرنما ال ۴ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۲آجرنما پلاک ۵ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۳آجرنما ال ۵ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۴آجرنما پلاک ۵.۵ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۲*۵.۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۵آجرنما ال ۵.۵ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۲۲*۵.۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۶آجرنما پلاک ۶ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۷آجرنما ال ۶ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۸آجرنما پلاک ۷ سانتی زرد رسی۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۰۹آجرنما ال ۷ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۰آجرنما پلاک ۸ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۱آجرنما ال ۸ سانتی زرد رسی۱۰*۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۲آجرنما پلاک ۴ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۳آجرنما ال ۴ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۲۰*۴ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۴آجرنما پلاک ۵ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۵آجرنما ال ۵ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۲۰*۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۶آجرنما پلاک ۵.۵ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۰*۵.۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۷آجرنما ال ۵.۵ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۲۰*۵.۵ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۸آجرنما پلاک ۶ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۱۹آجرنما ال ۶ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۰آجرنما پلاک ۷ سانتی قرمز شیل۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۱آجرنما ال ۷ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۲آجرنما پلاک ۸ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۳آجرنما ال ۸ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۲۴*۸ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۴آجر کف فرش ۲۰ سانتی قرمز شیل۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۵آجر کف فرش ۲۰ سانتی زرد رسی۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۶آجر کف فرش ۲۰ سانتی گلبهی شیل۲.۵*۲۰*۲۰ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۷آجرنما پلاک ۶ سانتی گلبهی شیل۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۸آجرنما ال ۶ سانتی گلبهی شیل۱۰*۲.۵*۲۴*۶ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۲۹آجرنما پلاک ۷ سانتی گلبهی شیل۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۳۳۰آجرنما ال ۷ سانتی قرمز شیل۱۰*۲.۵*۳۱*۷ سانتیمتر- کیلوگرمدریافت کاتالوگ

گروه آجرنما – اجرنسوز


کد فنی کالامشخصات کالاابعاد | سانتیمتروزن هر عدد | کیلوگرمکاتالوگ
۱۱۰۵۰۰آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۱آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۲آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۳آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۲تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۴آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره ۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۵آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۲تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۶آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۳تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۷آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۲تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۸آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۴تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۰۹آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۵تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۰آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۳تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۱آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ترکیبی ۶تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۲آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۴تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۳آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ترکیبی ۵تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۴آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ۳تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۵آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۶تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۶آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۷تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۷آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ۴تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۸آجرنما نسوز پلاک رستیک ترکیبی ۷تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۱۹آجرنما نسوز پلاک تین قهوه ایی تیره ۲تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۰آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۵تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۱آجرنما نسوز پلاک شطرنجی ترکیبی ۶تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۲آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۸تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۳آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۹تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۴آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱۰تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۵آجرنما نسوز پلاک رستیک نامتقارن ادغامی ۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۶آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۸تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۷آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۹تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۸آجرنما نسوز پلاک رستیک گلبهی ۱۱تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ
۱۱۰۵۲۹آجرنما نسوز پلاک رستیک انگلیسی ۱۰تنوع در سایز بنا به درخواست مشتری- کیلوگرمدریافت کاتالوگ

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *